Juridische aspecten

Verschillende documenten kunnen hier gedowloaded worden:

Gebruiksvoorwaarden

De website www.toolbox.be wordt tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden.

Door de website te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

De verstrekte informatie is uitsluitend informatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

De auteurs besteden de grootste zorg aan de kwaliteit van de informatie. De auteurs van de websites kunnen echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de websites.

De auteurs van de websites kunnen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd, noch de inhoud en het bestaan van boeken en andere gepubliceerde informatie waarnaar op de websites wordt verwezen.

Auteursrechten

De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films, grafieken en andere bestanddelen van de websites zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze sites, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de auteurs.

Privacybeleid van ToolBox

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de website van ToolBox zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Informatie van personen en organisaties, verzameld aan de hand van formulieren, zoals namen, voornamen, adressen, telefoonnummers en individuele e-mailadressen, wordt door ToolBox opgeslagen in geïnformatiseerde bestanden.

ToolBox gebruikt de verzamelde gegevens van personen en organisaties voor haar activiteiten, namelijk het management van verenigingen ondersteunen en verbeteren door, op aanvraag, expertise ter beschikking te stellen.

ToolBox verzamelt tevens informatie in logfiles. Deze informatie wordt enkel gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse, om de werking van ToolBox verder op punt te stellen.

ToolBox maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ om het gebruik van de ToolBox website te vergemakkelijken. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Op de ToolBox website is het nodig u te registreren om toegang te hebben tot een aantal informatiepagina’s. Deze mogelijkheid wordt door ToolBox toegepast in het kader van bepaalde werkprocedures, waaronder het uitwisselen van informatie met zijn leden.

Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met haar/zijn persoonsgegevens.

Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om toegang en inzage te krijgen in de gegevens die door ToolBox worden verzameld.

Het correctierecht verleent aan de gebruiker het recht op toegang tot en op verbetering van de persoonsgegevens die op haar/hem betrekking hebben.

Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van haar/zijn persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing. Het verzetsrecht kan worden uitgeoefend op volgend e-mailadres : info [at] toolboxh2o.org

Contact

De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met ToolBox indien zij/hij vragen heeft betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en indien zij/hij meent dat het privacybeleid niet wordt nageleefd.

Dit kan op volgend adres : ToolBox vzw-asbl, Beenhouwersstraat, 53, 1000 Brussel, 0476 25 36 04, of op volgend e-mailadres : info [at] toolbox.be