Alba vzw

(c) ToolBox

Directeur

Gard Bemelmans

Missie

Alba streeft naar een solidaire en meer humane samenleving waarin uitsluiting voorkomen wordt. We geloven in het herstelgedachtegoed en in de eigen kracht van mensen. Vanuit dit geloof willen we mensen kansen geven, hen stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen en mee zoeken naar het bewaren, herstellen en/of opbouwen van positieve banden.

Website

www.alba.be

Alba werkt naar aanleiding van situaties waar jongeren of jongvolwassenen in een vertrouwensbreuk of conflict zijn terechtgekomen, met zichzelf, met hun omgeving of met de maatschappelijke norm. Alba situeert zich op het kruispunt van jeugdhulp, justitie en onderwijs.

We treden in een creatieve dialoog, stappen onbevooroordeeld en op een authentieke manier naar de ander, met respect voor ieders eigenheid en verhaal. We spelen flexibel in op vragen met maximale inspraak en participatie van alle betrokkenen. We willen een kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening realiseren met permanente aandacht voor evaluatie, bijsturing, methodiekverfijning en vernieuwing.

Activiteiten

Ondersteunende begeleiding: Ontheming, Time out, Korte Ervarings Trajecten, Bemiddelen in voorzieningen 

Bemiddeling: Dader –slachtofferbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg, vrijwilligerswerking

Alternatieve maatregelen: gemeenschapsdiensten en leerprojecten.

Initiële vraag/probleemstelling

Alba vzw zit volop in een veranderingsproces zowel intern als extern. Intern: een nieuwe directeur en beleidsteam. Daarnaast ook nog één van de werkingen die zich moet heroriënteren.  Extern: heel het landschap van de jeugdhulpverlening in verandering met de nodige onrust en onduidelijkheid. Deze elementen hebben een impact gehad op heel de organisatie.

Eigenlijke opdracht

Eind 2012 heeft ToolBox samen met het beleidsteam en RvB het kader opgemaakt voor de aanwerving van de nieuwe directeur. Nadien heeft ToolBox op 2 sporen gewerkt. Het eerste spoor was ondersteuning bieden aan en het coachen van de nieuwe directeur in kader van de veranderingen binnen de organisatie. Het tweede spoor was een proces afleggen met het beleidsteam rond leiderschap, ons intern kompas (missie-visie, resultaatsgebieden )en efficiënt samenwerken. 

Resultaat

Hertekenen van de resultaatsgebieden, opstellen van actieplannen en engagement tot het nemen van verdere stappen.

ToolBox team

Luc Boeke
Hilde Helsen
Roel Fransen
Koen De Wulf

Workstreams

General Management
Strategische planning
Organidatiestuctuur
ICT- VOIP
Coaching leidinggevenden