Hart voor Handicap vzw

(c) ToolBox

 

Projectcoördinator

Luc Perdieus, Directeur

Website

www.hartvoorhandicap.be

ToolBox team

Ivo Onkelinx
Remi Vermeir

Workflow

Good Governance

Missie

Hart voor Handicap wil alle drempels weg. De fysieke drempels in gebouwen, openbaar vervoer, scholen, bedrijven. Maar ook de drempels in ons hoofd die verhinderen dat mensen met en zonder beperking elkaar ontmoeten. De wereld wordt gewoon een betere plek als iedereen – al die unieke persoonlijkheden, knappe talenten, zotte dozen… – er vanzelfsprekend bij hoort.

Initiële Vraagstelling

Hart voor handicap was in het verleden een loutere vrijwilligersorganisatie zonder vast personeel. In 2017 werd een directeur aangeworven om de organisatie meer te professionaliseren en een vernieuwd elan te geven. De directeur stelde een document op waarin de interactie en de rol van de diverse organen (ledenvergadering, raad van bestuur, directie, enz.) van de organisatie in kaart werd gebracht. Aan ToolBox werd gevraagd om dit document te evalueren en aan te geven hoe de rol van – en de interactie tussen de verschillende organen kon verbeterd worden om het maatschappelijk doel van Hart voor Handicap sneller en beter te realiseren.

Aanpak Door toolbox VrijWilligers

Deze opdracht werd uitgevoerd door twee ToolBox vrijwilligers die onder meer steunden op de “Good Governance” aanpak van ToolBox. Ze hadden een inleidende vergadering met de directeur om nader kennis te maken met de organisatie en de vraagstelling te finetunen. Tijdens dit kennismakingsgesprek kwam naar voor dat de organisatie geen behoefte had aan een uitgebreide studie maar op zoek was naar een aantal praktische tips en tricks die snel konden geïmplementeerd worden.

WerkWijze

Tijdens een aantal vergaderingen met de directie werd verder ingegaan op de rol van elk van de diverse organen, de verhoudingen tussen deze organen evenals de wijze van rapporteren en communiceren. Op basis van de verkregen informatie werd een eerste rapport met aanbevelingen opgesteld waarbij tevens de prioriteit van deze aanbevelingen werd aangegeven (quick wins eerst). Dit rapport werd afgetoetst met de directie en een lid van de raad van bestuur waarna het met een aantal kleine aanpassingen werd voorgelegd aan de voltallige raad van bestuur die besliste alle aanbevelingen zo vlug mogelijk te implementeren.

Resultaat

Na de aanbeveling van ToolBox heeft de Raad van Bestuur beslist zijn eigen werking grondig te evalueren: wat doen we goed of minder goed als bestuur, hoe kan ik als bestuurder mijn kennis ter beschikking stellen van de vzw? Uit deze evaluatie zijn 2 concrete werk- punten gekomen: de organisatie van een strategie dag, waar we met alle bestuurders de tijd nemen om onze aanpak verder te verdiepen, en het starten van werkgroepen rond urgente werven (fondsenwerving, criteria voor inclusie, de nitie jaarthema’s, …)