Konekt vzw

(c) ToolBox

Algemeen directeur

Koen Deweer

Missie

Konekt vzw is een netwerkorganisatie voor mensen met een beperking, hun omgeving en de ruime samenleving. Wij zijn er van overtuigd dat mensen met een beperking talenten hebben. Meer nog, we geloven dat hun inbreng een meerwaarde betekent voor onze samenleving.

Website

www.konekt.be

ToolBox team

Alain Versluys
Jacques Van Egten
Evelyne Schöller

Workflows

Strategie & organisatie
Coaching leidinggevenden

(Jaarrapport 2014)

Kernactiviteiten

Om onze missie te realiseren zetten we in op 3 strategische pijlers:

 1. VORMING: vorming voor mensen met een beperking en wie op hen betrokken is: bijvoorbeeld opleiding tot co-begeleider in de kleuterklas, vorming over relaties en seksualiteit voor mensen met een beperking, vorming over zorgvernieuwing voor professionelen…
 2. ARTISTIEK: dansproducties van mensen met en zonder beperking. Deze producties worden geprogrammeerd in gevestigde cultuurhuizen, vb. Vooruit en NTGent
 3. BEWEGINGSWERK: de participatiemogelijkheden van mensen met een beperking bevorderen

Begeleidingsvragen

Project 1: Coaching van de leidinggevenden

Project 2: Strategische aspecten van de reorganisatie en de veranderingen:

 • Governance: management team, organigram, relatie met de RVB, interne communicatie
 • Rapporterings-/opvolgingstools waaronder de financiële rapportages
 • Operationele processen

Proces

De coaching van leidinggevenden en de opstart van het management team spoorden gelijk met de organisatieveranderingsprocessen.

De veelheid aan vzw’s werd in kaart gebracht en herschikt naar één Konekt-structuur met drie strategische pijlers: vorming, artistiek en bewegingswerk.

Om de structuur beheersbaar te houden en voldoende uitwisseling te voorzien, startten we met een management team.

We maakten een nieuw organigram.

Dit alles gebeurde in samenwerking met de verschillende Raden van Bestuur.

Werkwijze

We namen veel tijd voor het waarom.

Vanuit het beschrijven van processen ontdekten we thema’s die relevant waren voor structuur, communicatie, governance.

We bouwden de ‘brug terwijl we er over liepen’.

Dit proces kende heel wat relevante stakeholders: medewerkers, management team, raad van bestuur, klanten, overheid …

Hierbij kwamen we op een aantal moeilijke vragen:

 • Moeten we alle verslagen delen of niet?
 • Werken we het best met hiërarchische of functionele lijnen?
 • Wat kunnen we meetbaar maken en hoe moeten we dat doen?
 • Hoe moeten we omgaan met overheden vanuit onze veranderende positie?

ToolBox nam hierin vooral de rol op van sparringpartner, met een uitdagende blik naar ideeën en mogelijke constructies.

In de loop van het proces werden we geconfronteerd met de financiële noodzaak om mensen te ontslaan. Hier zorgde ToolBox voor een klankbord: hoe moeten we hier mee omgaan? Kunnen reflecteren was in deze situatie heel belangrijk.

Toolbox zorgde er voor dat we scherp bleven. Ze speelden in op onze noden. We kregen de ruimte om de agenda zelf te bepalen.

Resultaat

Het werken rond situationeel leiderschap zorgde er voor dat leidinggevenden zich steviger voelen in hun rol. Het opstarten van een management team brengt meer duidelijkheid en meer gedragenheid.

 • De structuur van Konekt is bijgewerkt.
 • Er is meer duidelijkheid in rollen.
 • Externe communicatie verloopt gemakkelijker.
 • We evolueren naar 1 Raad van Bestuur voor de ganse groep.
 • Het jaaroverzicht en de planning zijn veel duidelijker.
 • We evolueren nog verder naar meer gestructureerde aanpak.