Vlaamse Vereniging Autisme vzw

(c) ToolBox

Verantwoordelijken : Tine Bauwens (Voorzitter) & Ruth Raymaekers (Coördinator)

Workflow: Promote mission

ToolBoxers: Karen Van Garsse

Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ouders, familie en sociaal netwerk samen. VVA wil onze samenleving motiveren en activeren zodat mensen met autisme en hun omgeving zichzelf kunnen zijn, vertrekkend vanuit hun kwaliteiten en rekening houdend met hun specifeke noden. Ons ideaal is een samenleving die openstaat voor alle facetten van autisme en waar diversiteit als een meerwaarde wordt ervaren. Een aantal jaren geleden werd onder begeleiding van Toolbox de missie en visie van VVA vastgelegd. Dit was een heel mooie en leerrijke oefening en een fijne ervaring. Door verschillende factoren en veranderingen binnen het team werden deze echter niet omgezet in strategische doelen. Er bleef echter nood aan een duidelijk kader, het stellen van prioriteiten en het bepalen van de richting waarin VVA wil evolueren.

Daarom besloot de Raad van Bestuur en de dagelijkse leiding om de missie en visie concreet te vertalen in strategische doelstellingen. Hiervoor werd de ondersteuning van Toolbox vzw ingeroepen. Aan de hand van de Business Canvas werden de werking van VVA geïnventariseerd. De huidige en toekomstige behoeften van de doelgroepen, de mogelijke bedreigingen en kansen en een aantal uitdagingen in de huidige maatschappelijke context werden er in benoemd. De werkingen werden vervolgens gerangschikt onder een aantal strategische doelen. Tijdens de strategische oefening werd er niet alleen inhoudelijk gewerkt maar ook procesmatig. Er was veel aandacht voor de interactie tussen de teamleden en de talentontwikkeling van het team. De oefening werd zowel op niveau van Raad van Bestuur en als op teamniveau gevoerd, waarbij de Raad van Bestuur verder werkte op de input van het team.

Als afsluiter werd er een gemeenschappelijke sessie gehouden met team en Raad van Bestuur, zodat een eenduidig begrip en communicatie van de strategische doelen werd gegarandeerd.

Hoe hebben de vrijwilligers ons begeleid in dit project?

Door een heel fijne samenwerking tussen Claude (VVA vrijwilliger en onderlegd in het strategisch proces) en Karen (ToolBox vrijwilliger en onderlegd in procesbegeleiding) werd er inzicht gegeven in strategie en organisatieontwikkeling, in de mogelijkheden en de aanwezige talenten van de teamleden. De complementariteit van hun kwaliteiten zorgden ervoor dat elk hun focus had tijdens het begeleidingsproces. Claude nam de leiding in het strategisch proces en Karen de leiding m.b.t. organisatie- en talentontwikkeling. Op een later ogenblik kreeg Karen daarbij de versterking van Catherine, ook een ToolBox vrijwilliger. Karen en Catherine zullen de verdere uitwerking van de strategische doelstellingen naar concrete acties verder begeleiden, rekening houdend met het aanwezige talent. Het duo toont een grote interesse voor de missie en visie van VVA en heeft een warm contact met de teamleden. Beiden hebben ervoor gezorgd dat op een authentieke manier de problemen konden benoemd worden en dat er gedragen oplossingen konden geformuleerd worden.